Čo je mediácia?

Mediácia je mimosúdny, neformálny a kultivovaný spôsob riešenia konfliktov za pomoci tretej strany - mediátora. Je to metóda rýchleho a efektívneho riešenia sporov, v ktorom sú obe strany prítomné dobrovoľne. Cieľom mediácie je dospieť k prijateľnej dohode pre obe zúčastnené strany.

Prečo mediácia?

Mediácia má tú výhodu, že sa obe strany sporu pomocou mediátora dohodnú na vyriešení danej situácie a v konečnom dôsledku sú tak obe strany víťazmi. Spor možno riešiť mediáciou pred súdnym konaním, arbitrážou, alebo počas nich, čím sa čas a náklady na jeho riešenie znížia, teda obe strany sporu ušetria.

Aké spory možno riešiť?

Pomocou mediácie v civilnom sektore je možné riešiť všetky druhy sporov okrem sporov, ktoré spadajú do kategórie trestného práva. Riešeniu sporov v rámci trestného práva sa venujú probační a mediační úradníci na okresných súdoch. Pre bližšie informácie, nás prosím kontaktujte osobne.

Príklady sporov, ktoré boli riešené v našej kancelárii:

1Rodinný spor

 • spolužitie manželov, ich vzájomný vzťah a spoločný majetok
 • vzťah manželov, úprava styku s maloletým dieťaťom, BSM
 • spôsob platenia výživného na dieťa

2Susedský spor

 • hranica pozemku a oplotenie
 • dažďová voda a jej odvod
 • príjazd k pozemku, množstvo vlastníkov parcely

3Občiansky spor

 • zabezpečenie športového podujatia vs. úraz účastníka
 • Riešenie konfliktov so správnymi orgánmi, nebankovými inštitúciami a pravnickými osobami.

4Obchodný spor

 • neuhradené faktúry za dodané produkty a služby
 • nesplatená pôžička
 • nehnuteľnosti – exekúcia nehnuteľnosti a možnosti riešenia tohto stavu

Mediátor, pôsobí hlavne v týchto mestách:
Trnava, Bratislava, Pezinok, Modra, Senec, Galanta, Piešťany, Hlohovec, Senica a iné...

Etický kódex

Etický kódex mediátora (ďalej len kódex) stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu alebo konfliktu, zapísaného v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody.

Článok 1

Vzťah mediátora k stranám sporu

Povinnosťou mediátora pred začatím procesu mediácie je poučiť strany o:

 • dobrovoľnosti ich účasti
 • možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp. ukončiť,
 • skutočnosti, že finálne riešenie spočíva v slobodnej vôli zúčastnených strán
 • odplatnosti služby mediátora na základe dohody
 • úlohe mediátora, ktorá nespočíva v rozhodovaní, ale v riadení procesu, ktorý by mal dospieť k uzatvoreniu dohody
 • možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp. ukončiť
 • o dôvernosti celého procesu

Článok 2

Vedenie procesu mediácie

Proces mediácie spočíva na nasledovných zásadách, ktorými sa mediátor riadi:

 • nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, alebo za účasti ich právnych zástupcov, prípadne s každou stranou zvlášť
 • vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie sporu
 • koncipuje návrh mediačnej dohody, ak túto úlohu neprevzali samotné strany sporu
 • zvažuje svoje zásahy v každej fáze procesu mediácie
 • je nestranný a objektívny, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky
 • vytvára pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dôvery
 • v prípade, že rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase dotknutej strany
 • mediátor zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii od sporových strán s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje

Článok 3

Vzájomné vzťahy medzi mediátormi

Mediátor:

 • nevstupuje do mediovaného sporu a nezasahuje do sporu mediovaného iným mediátorom
 • verejne neprejavuje kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom a voči dohodám iných mediátorov

Článok 4

Záväzky mediátora k profesii

Mediátor:

 • sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri reklame a získavaní klientov zachováva jej primeranosť a musí vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora
 • sa priebežne vzdeláva a skvalitňuje svoje mediačné zručnosti
 • by mal pri každej príležitosti zvážiť, či je kompetentný mediovať konkrétny prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom
 • môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov, mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie, jej propagácie medzi laickou verejnosťou

Dohodnite si termín u mediátora a ušetrite až do 90% poplatkov


Občianske spory Obchodné spory Spory v štátnom sektore
rodinné, susedské, manželské... fyzické a právnické osoby štátna správa, územná samospráva...
NEMAJETKOVÉ NEMAJETKOVÉ NEMAJETKOVÉ
27 € /hod. fyzické osoby - 66 € /hod. 33 € /hod.
právnické osoby - 132 € /hod.
MAJETKOVÉ MAJETKOVÉ MAJETKOVÉ
2% z hodnoty sporu v prípade podpísania mediačnej dohody (minimálne vo výške hodinovej sadzby). Hodnota sporu do 1 660 € - 66 € /hod., nad 1 660 € - 99 € /hod. 2% z hodnoty sporu v prípade podpísania mediačnej dohody (minimálne vo výške hodinovej sadzby nemajetkového sporu) 2% z hodnoty sporu v prípade podpísania mediačnej dohody (minimálne vo výške 99€ /hodina)

Ak sa chcete informovať o možnosti riešenia vášho sporu mediátorom, ponúkame Vám bezplatné posúdenie vášho prípadu.

 • Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z.z o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby
 • Cenotvorba je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a účastníkmi mediácie
 • Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.
 • Úvodná konzultácia je zdarma
 • V prípade, že sa účastník rozhodne svoj spor riešiť mediáciou, je cena za začatie mediácie stanovená na sumu 100,- €. V tejto cene je zahrnuté prevzatie prípadu, preštudovanie prípadu, príprava podkladov a materiálov pre mediáciu  a výzva druhej spornej strane
 • V prípade, že účastník mediácie výzvu prijme, sa cena za mediáciu stanovuje podľa cenníka
 • Vyhotovenie potvrdenia o odmietnutí mediácie druhou stranou pre účely ďalšieho súdneho konania je zahrnutá v cene za začatie mediácie
 • Ceny stanovené v tomto cenníku sú konečné
 • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania

Osobitné upozornenia

 • Pri majetkových sporoch vznikajúcich z cenných papierov, pokiaľ hodnota sporu nie je zrejmá zo zmluvného vzťahu, určí sa hodnota sporu z menovitej hodnoty cenných papierov, alebo podľa kurzu cenného papiera, ak tento prevyšuje menovitú hodnotu cenového papiera a jeho výška je objektívne zistiteľná z verejne dostupných informácií
 • Do poplatku za úkony smerujúce k začatiu mediácie nie je zahrnutý poplatok za uloženie Dohody o začatí mediácie uzavretej medzi osobami zúčastnenými na mediácii príp. ich zástupcami a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín v zmysle §73k zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov a s tým spojené výdavky (osvedčenie pravosti podpisu a pod.)
 • Poplatok za úkony smerujúce k začatiu mediácie, uhradený klientom alebo klientmi, sa v prípade odmietnutia riešiť spor mediáciou zo strany respondenta (druhej strany sporu) nevracia
 • Spôsob platby sa určí na základe dohody, platbou v hotovosti alebo prevodom na bankový účet mediátora
 • Pri kombinácii účastníkov mediácie, sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje priemerom súčtu sadzieb jednotlivých skupín
 • V prípade, že v mediačnom konaní je zúčastnených na mediácii viac ako dve osoby, mediátor si vyhradzuje právo dohodnúť odmenu osobitne
 • Dohodnutá cena je odmenou mediátora a v tejto cene nie sú zahrnuté iné poplatky, ani iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne
 • Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápisnici z mediačného konania
 • Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán
 • Mediácia je prípustná aj v prípade, ak vo veci už prebieha súdne konanie. V prípade úspešnej mediácie, ktorá vyústi do schválenia súdneho zmieru, sa už zaplatené súdne poplatky vracajú nasledovne: „Podľa §11 ods.7 zákona č. 71/1992 Zb. O súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení: „Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania, vráti sa im 90% zo zaplateného poplatku. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania, vráti sa im 50% zo zaplateného poplatku. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30% zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v predmetnej veci."

Kancelária - mediátor v Trnave